AZELEA ( AÇELYA )
Rhododendron species

DescriptionRhododendron are large shrubs or small trees with evergreen lanceolate to elliptical leaves and terminal clusters of large, attractive pink to purple flowers.


( Ekte Açelya bitkisi ve çiçeklerinin resimlerini görebilirsiniz.)
 

Geographic rangeAccidental exposure of foraging animals or pets can occur over much of the United States.  The plant does best in well-drained, sandy or rocky soils at elevations above 3000 feet.  Some species of this genus are grown as garden or landscape plants (e.g., azaleas), whereas others range wild in the woods and mountain foothills of the southeastern and Appalachian states.  Plants generally do not survive in the northern states with very cold winters.  Rhododendron also grow in the Pacific coastal states and western British Columbia.  Ornamental varieties may be grown extensively in the Midwest.
( Dünyanın bir çok bölgesinde yetişen açelya bitkisi ülkemizde de  ev ve bahçe bitkisi olarak yetiştirilmektedir.)
 

Toxic principle. Andromedotoxins (grayanotoxins) are water-soluble diterpenoid compounds.  Leaves and flower nectar (including honey made from plant nectar) are sources of the toxin.
(
Andromedotoksinler(grayanotoksiinler) suda çözünebilen diterpenoid bileşikleridir. Yapraklar ve çiçek nektarları zehrin asıl kaynaklarıdır.)
 

Açelyanın nektarı-balının insanlarda kardiyak aritmilere, kusmaya, orta şiddette felce, konvulsiyonlara, kasılmalara neden olabildiği bilinmektedir.

ToxicityAs little as 3 ml nectar/kg body weight or 0.2% of the body weight as leaves may be toxic or lethal.
(1 kg vücut ağırlığına 3 ml kadar az miktarda nektar ya da vücut ağırlığının %0,2'i kadar alınan yapraklar toksik ya da ölümcül olabilir.)
 

Mechanism of toxicologic damage. Andromedotoxins bind to and modify the sodium channels of cell membranes, leading to prolonged depolarization and excitation.  Modification of the sodium channels favors calcium movement into cells and results in a positive inotropic effect similar to that of digitalis.
( Andromedotoksinler hücre membranlarındaki sodyum kanallarına bağlanır, uzamış depolarizasyona ve uyarılmaya neden olur. Sodyum kanallarındaki bu değişiklik hücre içerisine kalsiyum girişini destekler ve digitalis benzeri pozitif inotropik etki ile özellikle kalp kasını ve kalp atışını etkiler.)
 

Diagnosis (Tanı)

Clinical signs.  Salivation and a burning sensation in the mouth are followed by emesis, diarrhea, muscular weakness and impaired vision.  Bradycardia, hypotension (caused by vasodilation) and atrioventricular block are serious cardiovascular effects that may be lethal.  Dyspnea, depression, and prostration develop, and death may occur within 1-2 days.  Ruminants often bloat.  Aspiration pneumonia can develop secondary to emesis.
 

( Salya artışı ve ağızda yanma hissi, kusma,kas zafiyeti ve görüş kaybı söz konusudur. Bradikardi ( kalp atım sayısında yavaşlama), hipotansiyon (vasodilatasyona bağlı) ve atrioventrikuler blok ölümcül olabilen çok ciddi kardiyovaskuler etkilerdir. Dispne (solunum güçlüğü), depresyon, bitkinlik ve yere yığılma gerçekleşir , ölüm 1-2 saat içinde kaçınılmazdır. Ruminantlarda (sığır, koyun vb.) gaz şişkinliği sık görülür. Kusmaya bağlı sequnder aspirasyon pneumonsi gelişebilir. Akciğerlerde gelişen, aspirasyona bağlı pneumoni oldukça tehlikelidir.) 
 

Laboratory diagnosisGenerally non-specific findings.

(Laboratuar bulguları non-spesifiktir yani açelya zehirlenmesini belirleyebileceğimiz özel bir laboratuar bulgusu yoktur.)
 

Lesions are non-specific.  Detection of leaves in GI tract may assist in diagnosis.

( Gelişen lezyonlar da non-spesifiktir. GI sistem içerisinde yaprakların tespiti tanıya yardımcı olabilir.)
 

Treatment (Tedavi)

ü     Detoxification.  Emesis is used where appropriate.  Activated charcoal should be administered repeatedly the first day.
 

( Tedaviye öncelikle detoksifikasyon ile başlanır. Öncelikle kontrollü kusma sağlanır. Toksinlerin  vucuttan atması amaçlanır.Aktif kömür ilk gün tekrarlanarak uygulanmalıdır. Amaç toksinlerin vücut tarafından emilmesini engellemektir.)
 

ü      Supportive therapy.  Fluid replacement therapy and respiratory support may be necessary.  Atropine is recommended for severe bradycardia.  Isoproterenol or sodium channel blockers (e.g., quinidine) may be used to treat heart block.
 

( Supportif tedavi yani koruyucu tedavide de sıvı replasmanı ve solunumun desteklenmesi amaçlanır. Ciddi bradikardi (kalp atım sayısında azalma) söz konusu ise Atropin uygulanır. Isoproterenol ya da  sodyum kanal blokörleri (örn., quinidine) kalp bloğunu engellemek için kullanılabilir.)